Liệu ứng dụng " pCloud Drive" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

pCloud Drive

pCloud Drive

A secure and simple to use cloud storage.


pCloud Drive có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
pCloud Drive chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: