Liệu ứng dụng " Photos Duplicate Cleaner" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Photos Duplicate Cleaner

Photos Duplicate Cleaner

Eliminate duplicate photos.


Photos Duplicate Cleaner có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Photos Duplicate Cleaner chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: