Liệu ứng dụng " qBitTorrent" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.4.2)

qBitTorrent

qBitTorrent

Stefanos Antaris

Lightweight Bittorrent client.

Nhãn: Internet Utilities


qBitTorrent có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
qBitTorrent hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.4.2.

Cập nhật cuối cùng: