Liệu ứng dụng " start" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

start

start

Open applications, documents or folders quickly and easily.


start có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
start chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: