Liệu ứng dụng " sweetmail namera" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

sweetmail namera

sweetmail namera

An email client.


sweetmail namera có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
sweetmail namera chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: