Liệu ứng dụng " vCard Editor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

vCard Editor

vCard Editor

Create and edit vCards directly.


vCard Editor có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
vCard Editor chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: