Liệu ứng dụng " vRenamer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

vRenamer

vRenamer

Batch rename files.


vRenamer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
vRenamer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: