Liệu ứng dụng " Video Caption Maker" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Video Caption Maker

Video Caption Maker

Add text to video.


Video Caption Maker có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Video Caption Maker chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: