Liệu ứng dụng " VPN Guard" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

VPN Guard

VPN Guard

Monitor your VPN connections.


VPN Guard có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
VPN Guard chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: