Liệu ứng dụng " xPlan4 Desktop" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

xPlan4 Desktop

xPlan4 Desktop

Project management with Gantt charts.


xPlan4 Desktop có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
xPlan4 Desktop chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: