Liệu ứng dụng " xStand" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

xStand

xStand

Secure fullscreen web browser for internet kiosks.


xStand có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
xStand chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: