اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا Notion برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

بله, پشتیبانی بومی Apple Silicon (2.0.11)

Notion

Notion

Notion

Notion is a versatile application that serves as an all-in-one workspace for individuals and teams, focusing on productivity and organization. It combines notes, tasks, wikis, and databases to allow users to create custom workflows and collaborate in real-time. Notion's flexibility makes it ideal for a wide range of uses, from project management to personal note-taking. Its intuitive design and rich feature set, including templates, kanban boards, and calendar views, make it a powerful tool for organizing work and ideas. Available for Mac, it integrates seamlessly with various operating systems, offering a unified experience across devices.

برچسب ها: BusinessofficeproductivityProductivityCollaborationNote-TakingProject ManagementOrganization


آیا Notion سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
Notion اکنون تماما با Mac های Silicon M1 و M2 اپل از نسخه 2.0.11 سازگار است.
Can I use Notion on my Mac?
Yes, Notion is fully compatible with macOS, providing a comprehensive and integrated experience for Mac users looking to organize their work and personal projects.
What could prevent Notion from working on my Mac?
Notion might not work on your Mac if you're using an outdated version of macOS or the Notion app itself. Ensure your systems are up-to-date, and check Notion's system requirements for compatibility.
What functionalities does Notion offer?
Notion serves as an all-encompassing workspace, offering features like note-taking, task management, databases, wikis, and real-time collaboration tools, making it versatile for both individual and team use.
Is Notion available for free on other platforms as well?
Yes, Notion offers a free version for various platforms, including Windows, alongside its Mac version, allowing users to enjoy its core features across different devices.

آخرین به روزرسانی: