Liệu ứng dụng " FUSE for macOS" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.1.0)

FUSE for macOS

FUSE for macOS

Benjamin Fleischer

Extend native file handling in OS X (was OSXFUSE).

Nhãn: System Utilitiesfile


FUSE for macOS có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FUSE for macOS hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.1.0.

Cập nhật cuối cùng: