Liệu ứng dụng " FortiClient VPN" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (7.0.0.0022)

FortiClient VPN

FortiClient VPN

Fortinet

Nhãn: vpn


FortiClient VPN có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FortiClient VPN hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 7.0.0.0022.

Cập nhật cuối cùng: