Liệu ứng dụng " MongoDB Compass" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon

MongoDB Compass

MongoDB Compass

MongoDB, Inc.

Explore and manipulate your MongoDB data.

Nhãn: Developer Toolsdeveloperdev


MongoDB Compass có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MongoDB Compass hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản .

Cập nhật cuối cùng: