Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Developers?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Android Studio2020.3.1
MAMP PRO6.4.2
MAMP6.4.2
Julia language ⚠️ 1.7.0-beta3
pgAdmin 4 🚫
GNS3 🚫
Android NDK 🚫 ⚠️
Eclipse4.21
OpenJDK [azul]Java 16 (STS)
Install4j - 9.0.4
.NET ⚠️ 6.0.100-preview.6
Unity Editor ⚠️ 2021.2.0a19
Unity ⚠️ 2021.2 beta
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0-rc1
MySQL8.0 [homebrew]
Vagrant ⚠️ -
Rider ⚠️ 2021.2-EAP6 (Early preview)
Ruby3.0.1
Gradle7.x
Postman8.6.0-canary
Kubernetes1.21.2
OCaml4.12.0
Haskell 🚫 8.10.5
RStudio ⚠️ 1.4.1717
GitHub Desktop2.8.2

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng