Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Developers?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Docker ⚠️ 3.3.1
Brackets 🚫
Flutter ⚠️ 2.0.4
Android Studio 🚫 ⚠️ -
Visual Studio Code1.55
Eddie3.4.5
MacVimSnapshot 170
GitHub Desktop 🚫
Unity ⚠️ 2020.2.0a21
Spike3.2.2
TensorFlow ⚠️ 🚫 v0.1alpha2
Golang1.16
Slack4.13.0
Dash6.0
MAMP PRO 🚫
MySQL Workbench 🚫
iTerm3.4.3+
DBeaver 🚫
TextMate2.0.16
.NET 🚫 6.0+ nightly build
IntelliJ IDEA2020.3.2
Homebrew3.0.0
Parallels access 🚫 6.1.0
Rhinoceros 3D 🚫 ⚠️
GNS3 🚫 ⚠️

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng