Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Developers?

Ứng dụngĐã tối ưu cho Apple SiliconRosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Espresso 🚫 coming soon (March 2021)
Fork 🚫 2.1
Dash 🚫
MySQL Workbench 🚫
Visual Studio for Mac 🚫
DataGrip2020.3.1
CLion2020.3.1
RubyMine2020.3.1
Rust1.49 (Tier 2)
.NET 🚫 6.0+ nightly build
GitHub Desktop 🚫 2.6.2
Godot Engine ⚠️ 3.2 still in dev
MacPorts ⚠️
kitty0.19.3
OCaml4.12.0-beta1
Haskell 🚫 🚫 -
Homebrew2.5.10+
TensorFlow ⚠️ r2.4rc0+
MAMP PRO 🚫
MySQL ⚠️
Electron Fiddle0.19.0
Sequel Ace3.1.0
QGIS 🚫
fsevents2.2.2
Node15.5

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng