Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Developers?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Visual Studio for Mac - 17.5.2
VNC Viewer7.0.0
MongoDB Compass
GitKraken8.3.0
Insomnia - 2022.4.1
NextDNS -
Eclipse IDE2022‑03 R
Unity2021.2.16
SourceTree4.1.6
Android NDK ⚠️ 24.0.7956693
KinD0.11.1
Meteor2.5.1
TablePlus - Build 352
Qt Creator - 6.0.0
MongoDB 🚫
Royal TSX - 5.0.4
Docker ⚠️ 4.3.0
Julia language1.7.0
.NET6.0.100
Flutter ⚠️ 2.5
Adobe Dreamweaver21.2
Jira Cloud136
Postman9.0.7
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng