Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Developers?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Jira Cloud136
Postman9.0.7
TablePlus - Build 352
Eclipse IDE 🚫
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Java SE Development Kit - 17
.NET ⚠️ 6.0.100-rc.1
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0
SQLite - 3.36.0
Nix-
Julia language ⚠️ 1.7.0-beta4
Insomnia 🚫 ⚠️
Rider2021.2
IntelliJ IDEA2021.2
Android Studio2020.3.1
MAMP PRO6.4.2
MAMP6.4.2
pgAdmin 4 🚫
GNS3 🚫
Android NDK 🚫 ⚠️
OpenJDK [azul]Java 16 (STS)
Install4j - 9.0.4

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng