Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Web browsers?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Tor Browser12
Firefox ESR91.0.3
Waterfox ⚠️ G4.0.0
Opera GX - 78.0
Whale2.9.118.38
1Blocker 🚫 3.16
Opera ⚠️ 75.0.3969.141
Vivaldi3.7.2218.45
Microsoft Edge88.0.705.74 [Universal]
AdBlock Pro for Safari8.1.0+
Brave1.18.77
Firefox84
Chrome87+
Safari14.0+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng