Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Web browsers?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Firefox ESR91.0.3
Waterfox ⚠️ G4.0.0
Opera GX - 78.0
Whale2.9.118.38
1Blocker 🚫 3.16
Opera ⚠️ 75.0.3969.141
Tor Browser 🚫
Vivaldi3.7.2218.45
Microsoft Edge88.0.705.74 [Universal]
AdBlock Pro for Safari8.1.0+
Brave1.18.77
Firefox84
Chrome87+
Safari14.0+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng