Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Web browsers?