Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Productivity apps?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Whatsapp ⚠️ beta
Microsoft teams ⚠️ ⚠️ 1.5.00.18017-E beta
MATLAB ⚠️ R2022a
Evernote - 10.32.4
DropboxBuild 143.4.4161
Screenflow ⚠️ 9.0.7
Google Drive for Desktop 🚫 52.0
Jira Cloud136
Adobe Acrobat Reader - 21.007.20091
VMWare Fusion ⚠️ 🚫 Public Tech Preview 21H1
Remote Buddy2.0
Parallels Desktop 🚫 17
CleanMyMac X4.8.7
LibreOffice7.2.0.4
Telegram7.3
FastRawViewer - 2.0.0
Hot1.3.0
Basecamp 3 🚫
EndNote X9 ⚠️ 20.1
DisplayLink1.3.1
Sublime TextBuild 4107
App Cleaner & Uninstaller7.3
Microsoft Remote Desktop10.6.0 (1872)
Tableau Desktop 🚫 Soon
Zoom ⚠️ 5.6.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng