Liệu ứng dụng " Twitter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (8.43.11+)

Twitter

Twitter

Twitter Inc.

Chat about what’s happening.

Nhãn: productivitysocial


Twitter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Twitter hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 8.43.11+.

Cập nhật cuối cùng: