Liệu ứng dụng " Mounty" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.11)

Mounty

Mounty

Chris & Uwe

Re-mount NTFS Volumes in read/write mode.

Nhãn: System Utilities


Mounty có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mounty hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.11.

Cập nhật cuối cùng: