Liệu ứng dụng " Movist" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.6+)

Movist

Movist

Movist

Media player with a high-quality caption feature and more.

Nhãn: mediavideo


Movist có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movist hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.6+.

Cập nhật cuối cùng: