Liệu ứng dụng " MySQL" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (8.0 [homebrew])

MySQL

MySQL

Oracle

Industry-leading open-source SQL database.

Through homebrew, mysqld can be installed with native m1 support.

Nhãn: developermysqldatabase


MySQL có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MySQL hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 8.0 [homebrew].

Cập nhật cuối cùng: