Liệu ứng dụng " Simplenote" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.7)

Simplenote

Simplenote

Automattic

Note-keeping app that syncs with all your devices.

Nhãn: Productivitynotes


Simplenote có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Simplenote hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.7.

Cập nhật cuối cùng: