Liệu ứng dụng " Skitch" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chỉ chạy trên Rosetta 2

Skitch

Skitch

Skitch Inc

Nhãn: System Utilitiesprodcutivity


Skitch có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Skitch chỉ có thể chạy trên Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 thông qua công nghệ dịch của Apple Rosetta 2. Điều quan trọng là mặc dù Rosetta cho phép ứng dụng hoạt động, nhưng có thể có một số hạn chế về hiệu suất và không nhất quán so với khi hoạt động ở chế độ gốc.

Cập nhật cuối cùng: