Liệu ứng dụng " Splashtop streamer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Rosetta 2

Splashtop streamer

Splashtop streamer

Splashtop

Nhãn: network


Splashtop streamer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Splashtop streamer hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: