Liệu ứng dụng " iStat Menus" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (6.51+)

iStat Menus

iStat Menus

Bjango

Monitor your system right from the menubar.

Nhãn: productivity


iStat Menus có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iStat Menus hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 6.51+.

Cập nhật cuối cùng: