Liệu ứng dụng " Moonlight Game Streaming Project" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (3.0.0)

Moonlight Game Streaming Project

Moonlight Game Streaming Project

moonlight-stream

Nhãn: gamingstreaming


Moonlight Game Streaming Project có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Moonlight Game Streaming Project hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 3.0.0.

Cập nhật cuối cùng: