Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Live streaming apps?