Liệu ứng dụng " Mullvad VPN" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2021.4)

Mullvad VPN

Mullvad VPN

Mullvad

Mullvad is a VPN service that helps keep your online activity, identity, and location private.

Nhãn: vpnnetwork


Mullvad VPN có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mullvad VPN hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2021.4.

Cập nhật cuối cùng: