Liệu ứng dụng " Screenflow" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng (9.0.7)

ScreenflowScreenflow

Screencasting and video editing software for the macOS operating system

Tags: videoproductivity

Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Screenflow?, Rosetta 2 hỗ trợ cho Screenflow, Screenflow on M1 Macbook Air, Screenflow on M1 Macbook Pro, Screenflow on M1 Mac Mini, Screenflow on M1 iMac