Liệu ứng dụng " iFinance 4" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.6.0+)

iFinance 4

iFinance 4

Synium Software GmbH

Nhãn: productivityfinance


iFinance 4 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iFinance 4 hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.6.0+.

Cập nhật cuối cùng: