Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Finance?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
QuickBooks 🚫
TurboTax 🚫
Money Pro2.7.1
Banktivity8.0.3+
Quicken6.0+
Receipts1.9.10b+
Debit & Credit5.1+
Expenses: Spending Tracker1.4+
MoneyWiz 20202020.46.1+
iFinance 44.6.0+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng