Liệu ứng dụng " SignalScope X" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (11.1)

SignalScope X

SignalScope X

Faber Acoustical, LLC

Nhãn: productivityphysicsengineeringsoundutilitiestoolsaudio


SignalScope X có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SignalScope X hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 11.1.

Cập nhật cuối cùng: