Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho utilities?