Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Audio tools?