Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Audio tools?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Cubase12
Krisp1.28.7
ChannelStrip MK33.2.0
Studio One5.4
Dorico 🚫 3.5.12
rekordbox6.5.1
Boom 3D1.3.11
Irid by tritik1.0.1
Adobe Audition14.2
Logic Pro10.6
Clarett 8Pre 🚫 🚫
RX950 - 1.1.2
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫
Sonos -
MainStage 3 -
SignalScope X11.1
Sibelius 🚫 ⚠️
X Lossless Decoder - 2021/1/1
Roon 🚫
Radiologik DJDJ 2021.1.1
MuseScore 🚫 ⚠️
Reason 🚫 11.3.4

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng