Liệu ứng dụng " kitty" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

⚠️ Đã sẵn sàng (0.19.3 [native from source])

kittykitty

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Ứng dụng chạy với Rosetta 2
Thông tin thêm:
Build kitty from source and you will get native binaries.

Tags: System Utilitiesterminaldeveloper

Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho kitty?, Rosetta 2 hỗ trợ cho kitty, kitty on M1 Macbook Air, kitty on M1 Macbook Pro, kitty on M1 Mac Mini, kitty on M1 iMac