Liệu ứng dụng " Spike" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (3.2.2)

Spike

Spike

SpikeNow

Spike helps you and your team stay connected.

Nhãn: Developer Toolsdeveloperemailmailnotestoolschat


Spike có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Spike hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 3.2.2.

Cập nhật cuối cùng: