Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Chat clients?