اپل سیلیکون آماده‌ست؟

راهنمای کامل برنامه‌های بهینه‌شده برای مک‌بوک‌های اپل سیلیکون M1

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Inkscape ⚠️ 1.2
Microsoft teams ⚠️ ⚠️ 1.5.00.11505-E beta
Wine 🚫 🚫
Setapp 🚫 3.2.1
Anki2.1.50
Stellarium - 0.22
Rambox - 2.0.3
Eclipse IDE2022‑03 R
MATLAB ⚠️ R2022a
Elmedia Video Player8.4
Visual Studio for Mac ⚠️ 17.0 Preview 9
qBitTorrent4.4.2
StarUML5.0.0
After Effects22.4
Tidal ⚠️
Evernote - 10.32.4
OneDrive - 22.022
Microsoft OneDrive - 22.022
SketchUp2022.0
Canary Mail - 3.3.6
Capto - 1.2.29
Paste - 3.1.4
Logitech Options ⚠️ 0.90.1438
Discord0.0.266
Unity2021.2.16

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده