آیا اپل سیلیکون برای Developers آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
R 🚫 4.1.0 / no ETA
Espresso 🚫 no ETA
Genymotion 🚫 🚫
Docker ⚠️ 3.3.3
Figma ⚠️ ⚠️ 98.8.0 Beta
Unity ⚠️ 2021.2.0a15
Rhinoceros 3D 🚫
Android Studio ⚠️ ⚠️ 2020.3.1 Canary 15
.NET ⚠️ 6.0.100-preview.3.21202.5
Brackets 🚫
Flutter ⚠️ 2.0.4
Visual Studio Code1.55
Eddie3.4.5
MacVimSnapshot 170
GitHub Desktop 🚫
Spike3.2.2
TensorFlow ⚠️ 🚫 v0.1alpha2
Golang1.16
Slack4.13.0
Dash6.0
MAMP PRO 🚫
MySQL Workbench 🚫
iTerm3.4.3+
DBeaver 🚫
TextMate2.0.16

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده