آیا اپل سیلیکون برای Developers آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Eclipse IDE 🚫
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Java SE Development Kit - 17
.NET ⚠️ 6.0.100-rc.1
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0
SQLite - 3.36.0
Nix-
Julia language ⚠️ 1.7.0-beta4
Insomnia 🚫 ⚠️
Rider2021.2
IntelliJ IDEA2021.2
Android Studio2020.3.1
MAMP PRO6.4.2
MAMP6.4.2
pgAdmin 4 🚫
GNS3 🚫
Android NDK 🚫 ⚠️
OpenJDK [azul]Java 16 (STS)
Install4j - 9.0.4
Unity Editor ⚠️ 2021.2.0a19
Unity ⚠️ 2021.2 beta
MySQL8.0 [homebrew]

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده