آیا اپل سیلیکون برای Developers آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Spike3.2.2
TensorFlow ⚠️ 🚫 v0.1alpha2
Golang1.16
Slack4.13.0
Dash6.0
MAMP PRO 🚫
Docker ⚠️ ⚠️ 3.1.0
Android Studio 🚫 ⚠️ -
MySQL Workbench 🚫
iTerm3.4.3+
DBeaver 🚫
TextMate2.0.16
.NET 🚫 6.0+ nightly build
IntelliJ IDEA2020.3.2
Homebrew3.0.0
Visual Studio Code ⚠️ 1.53.0 Insiders
Parallels access 🚫 6.1.0
Rhinoceros 3D 🚫 ⚠️
GNS3 🚫 ⚠️
Azure Data Studio -
XAMPP 🚫
MacVim 🚫
vim8.2.2425
CMake - 3.19.3
MongoDB Compass 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده