آیا اپل سیلیکون برای Developers آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
KinD0.11.1
Visual Studio for Mac ⚠️ 17.0 Preview 4
Meteor2.5.1
TablePlus - Build 352
Eclipse IDE2021‑12 R
Qt Creator - 6.0.0
MongoDB 🚫
Royal TSX - 5.0.4
Unity ⚠️ 2021.2.0b16
Docker ⚠️ 4.3.0
Julia language1.7.0
.NET6.0.100
Flutter ⚠️ 2.5
Adobe Dreamweaver21.2
Jira Cloud136
Postman9.0.7
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Java SE Development Kit - 17
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0
SQLite - 3.36.0
Nix-
Insomnia 🚫 ⚠️

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده