آیا اپل سیلیکون برای Photos آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
GIMP2.10.32
Eagle - 2.0.0
Adobe Photoshop22.4.2
Adobe Lightroom Classic10.3
Photo Mechanic 🚫 unknown
pixelmator2.0 Pro+
Darktable 🚫
PrestoPhoto4.1.5
Affinity Photo1.8.6
BiggerPicture1.3.0+
Avalanche For Lightroom 🚫 🚫 Soon
iMazing2.13+
DxO PhotoLab 🚫 4.1+
Exposure X66.0.2.124
GraphicConverter11.3.2
Photo Meta Edit ⚠️ 2.3.2
PhotosRevive1.3.0+
Pixelmator Pro2.0 Pro+
Affinity Designer1.8.6
Adobe Lightroom4.1+
GIF Brewery 3 🚫
ImageOptim1.8.9a1+
Waterlogue Pro1.1.3+
Pixelmator Classic 🚫 -

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده