آیا اپل سیلیکون برای Music Production آماده‌ست؟

تقریباً !

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Arcade by Output 🚫
Bitwig Studio ⚠️ 4.0 Beta
Logic Pro10.6
Adobe Audition ⚠️ 14.2
Serato DJ 🚫 2.5.0
Neutron plugin 🚫 3
Ableton Live 10 🚫 -
FL Studio ⚠️ 20.8.2 RC 2
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
Serum plugin ⚠️ 1.31b3
Tidal 🚫 ⚠️
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫
Cubase 🚫 ⚠️
rekordbox 🚫
eqMac - 0.3.7
Native instruments ⚠️ -
Sonos -
MainStage 3 -
Pro tools 🚫 Coming Soon
Audacity 🚫 -
Sibelius 🚫 ⚠️
Roon 🚫
Dorico 🚫 soon 3.5.12

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده