آیا اپل سیلیکون برای Music Production آماده‌ست؟

تقریباً !

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
Serum plugin ⚠️ 1.31b3
Tidal 🚫 ⚠️
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫
Cubase 🚫 ⚠️
rekordbox 🚫
eqMac - 0.3.7
Native instruments ⚠️ -
Sonos -
Serato DJ 🚫 🚫
MainStage 3 -
Pro tools 🚫 Coming Soon
Audacity 🚫 -
Sibelius 🚫 ⚠️
FL Studio 🚫 20.8 RC 2
Roon 🚫
Dorico 🚫 soon 3.5.12
Radiologik DJDJ 2021.1.1
MuseScore 🚫 ⚠️
Luna 🚫 ⚠️
Reason 🚫 11.3.4
Traktor Pro 3 ⚠️ 3.4.1.245 Beta
Adobe Audition ⚠️ 13.0.14 beta

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده