آیا اپل سیلیکون برای Music Production آماده‌ست؟

تقریباً !

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
Spotify1.1.68.628
Studio One5.4
Dorico 🚫 3.5.12
Reaperv6.36 Beta
FL Studio20.8.4
rekordbox6.5.1
Bitwig Studio4.0
Adobe Audition14.2
Cubase 🚫 ⚠️
EZmix2.2
Guitar Pro 🚫
Arcade by Output 🚫
Logic Pro10.6
Serato DJ 🚫 2.5.0
Neutron plugin 🚫 3
Ableton Live 10 🚫 -
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
Serum plugin ⚠️ 1.31b3
Tidal 🚫 ⚠️
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫
eqMac - 0.3.7
Native instruments ⚠️ -

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده