آیا اپل سیلیکون برای Audio tools آماده‌ست؟

تقریباً !

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Logic Pro10.6
Clarett 8Pre 🚫 🚫
RX950 - 1.1.2
Adobe Audition ⚠️ 14.2
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫
Cubase 🚫 ⚠️
rekordbox 🚫
Sonos -
MainStage 3 -
SignalScope X11.1
Sibelius 🚫 ⚠️
X Lossless Decoder - 2021/1/1
Roon 🚫
Dorico 🚫 soon 3.5.12
Radiologik DJDJ 2021.1.1
MuseScore 🚫 ⚠️
Reason 🚫 11.3.4
Studio One 🚫
Fuse Audio Labs Plugins 🚫 2.2
RUMlogNG 🚫 5.1
Audirvana3.5
Praat6.1.33

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده