آیا اپل سیلیکون برای Audio tools آماده‌ست؟

تقریباً !

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Cubase12
Krisp1.28.7
ChannelStrip MK33.2.0
Studio One5.4
Dorico 🚫 3.5.12
rekordbox6.5.1
Boom 3D1.3.11
Irid by tritik1.0.1
Adobe Audition14.2
Logic Pro10.6
Clarett 8Pre 🚫 🚫
RX950 - 1.1.2
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫
Sonos -
MainStage 3 -
SignalScope X11.1
Sibelius 🚫 ⚠️
X Lossless Decoder - 2021/1/1
Roon 🚫
Radiologik DJDJ 2021.1.1
MuseScore 🚫 ⚠️
Reason 🚫 11.3.4

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده