آیا اپل سیلیکون برای Programming languages آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Golang1.16
Python3.9.1+
Rust1.49 (Tier 2)
OCaml4.12.0-beta1
Haskell 🚫 🚫 -
PHP-
R 🚫 4.1.0 ~April 2021
RStudio 🚫 -
Deno1.6.0+
Rustup1.23.0+
Julia language 🚫 -

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده