آیا اپل سیلیکون برای Programming languages آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Julia language1.7.0
Kotlin1.5.30
Dart SDK2.14.1
OCaml4.12.0
Haskell 🚫 8.10.5
RStudio ⚠️ 1.4.1717
R4.1.0 "Camp Pontanezen"
Golang1.16
Python3.9.1+
Rust1.49 (Tier 2)
PHP-
Deno1.6.0+
Rustup1.23.0+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده