لیست برنامه‌های با پشتیبانی بومی از اپل سیلیکون

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Microsoft Excel16.57
LispWorks8.0
Strongbox1.54.3
ParaView5.10.0
KinD0.11.1
Meteor2.5.1
Mactracker7.11.1
Signal5.27.0
Mountain Duck - 4.9.0
Avid Media Composer 🚫 2021.12
Prusa Slicer2.4.0
Eagle - 2.0.0
Setapp 🚫 3.0.0
SmartPSS 🚫 2.003
Grammarly1.0.1
Postgres App - 2.5.2
HP Easy Scan - 1.11.0
Dashlane - 6.2148.0
SQLPro Studio - 2021.107
TablePlus - Build 352
Eclipse IDE2021‑12 R
Qt Creator - 6.0.0
Burp Suite2021.12
Royal TSX - 5.0.4
Typora 🚫 1.0.4

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده