لیست برنامه‌های با پشتیبانی بومی از اپل سیلیکون

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Spike3.2.2
Office 201916.44
CleanMyMac X4.8.0
Keyshape - 1.11.3
SessionRestore2.0.4
Golang1.16
SecKey - 2.0.0
Termius - 7.4.1
DIAGRAMS - 2.0.0
Slack4.13.0
Microsoft Edge88.0.705.74 [Universal]
Dash6.0
Mailbutler14659
Apple Remote Desktop Client10.5.0
Apple Pages
WireGuar‪d‬1.0.12
OsiriX12
Beamer 🚫 3.5
DisplayLink1.3
Microsoft Outlook16.45
Simplenote2.7
Tunnelblick3.8.5beta03
Delicious Library 🚫 3.9.3
iReal Pro2020.9
GrandPerspective2.5.4

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده