آیا اپل سیلیکون برای Networking tools آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Postman9.0.7
Mullvad VPN2021.4
GNS3 🚫
Surfshark3.4.1
Speedtest by Ookla1.2
Splashtop streamer 🚫 ⚠️
WiFiSpoof3.5+
PingPlotter 🚫
Little Snitch5.0+
Surge4.0

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده