لیست برنامه‌هایی که تنها با روزتا ۲ کار می‌کنند

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
GIMP 🚫
Neat Download Manager 🚫
Sophos Home 🚫
Garmin BaseCamp 🚫
Enpass 🚫
The Sims 4 🚫
Aqua Data Studio 🚫
Arcade by Output 🚫
Franz 🚫
Viber 🚫 15.5.0
Grammarly 🚫
OneDrive 🚫 later this year
Discord 🚫 no ETA yet
Photo Mechanic 🚫 unknown
Autocad 🚫 no ETA yet
Mathematica 🚫 Soon
Spotify 🚫 no ETA yet
Substance Painter 🚫
Chronicle Pro 🚫 Early July
Espresso 🚫 no ETA
Amadeus Pro 🚫
Unity hub 🚫
Rhinoceros 3D 🚫
BlueJ 🚫
SafeNet Authentication Client 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده