لیست برنامه‌هایی که تنها با روزتا ۲ کار می‌کنند

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Tizen Studio 🚫
GitHub Desktop 🚫
MakeMKV 🚫 soon
Sublime Text 🚫 -
Gephi 🚫
PDF Reader Pro 🚫
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
Fritzing 🚫
KIT Scenarist 🚫
Diablo 3 🚫 n/a
Microsoft teams 🚫 -
MAMP PRO 🚫
Backblaze 🚫
Microsoft To Do 🚫
OpenMTP 🚫
Discord 🚫
AWS Client VPN 🚫
LastPass 🚫
CocoaPods 🚫 1.11.0 (soon)
Whatsapp 🚫 -
DB Browser for SQLite 🚫
Pulse Secure Client 🚫
Clipy 🚫
NordVPN 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده