لیست برنامه‌هایی که تنها با روزتا ۲ کار می‌کنند

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
AnyTrans 🚫
Android File Transfer 🚫
Amazon Music 🚫
DriveDx 🚫
MongoDB 🚫
Pro tools 🚫 2021.10
Dante Controller 🚫
Serato DJ 🚫
Ableton Live 10 🚫
Betternet VPN 🚫
Dorico 🚫 3.5.12
ExpressVPN 🚫 soon
Topaz Gigapixel AI 🚫
KakaoTalk 🚫
Shadowsocks 🚫
SnapGene 🚫
QLab 🚫
NordPass 🚫
Chrome Remote Desktop 🚫
QuarkXPress 🚫
Folx Pro 🚫
HEY 🚫
DeSmuME 🚫
Foxit Reader 🚫
uTorrent 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده