Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Desktop Sharing?