Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Microsoft?