Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Programming languages?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Julia language1.7.0
Kotlin1.5.30
Dart SDK2.14.1
OCaml4.12.0
Haskell 🚫 8.10.5
RStudio ⚠️ 1.4.1717
R4.1.0 "Camp Pontanezen"
Golang1.16
Python3.9.1+
Rust1.49 (Tier 2)
PHP-
Deno1.6.0+
Rustup1.23.0+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng